Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de vorige versie, heeft het ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) een nieuw model voor de huurovereenkomst voor bedrijfsruimten in de zin van artikel 7:290 BW en verder gepubliceerd. Het huurregime van artikel 7:290 BW en verder, dat zich kenmerkt door vergaande huurdersbescherming, ziet met name op horecagelegenheden en panden waarin detailhandel wordt uitgeoefend. 

Aan de beginselen van het huurregime wordt niet getoornd. Zo blijven de wettelijke voorgeschreven huur- en opzegtermijnen gewoon van toepassing. De door het ROZ doorgevoerde wijzigingen/aanvullingen zijn met name het gevolg van maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen zoals de COVID-pandemie, duurzaamheid en wijzigingen in aanverwante wetgeving (zoals bijvoorbeeld de Winkeltijdenwet). Een aantal bepalingen springt in het oog.

Overheidsmaatregelen

Artikel 14 van het nieuwe model schrijft voor dat verhuurder en huurder met elkaar in overleg zullen treden in het geval huurder nadeel ondervindt van algemeen geldende overheidsmaatregelen van dien aard, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in strijd is met redelijkheid en billijkheid. Het artikel is opgenomen naar aanleiding van de Covid-pandemie toen veel huurders, met name in de horecasector, in de problemen kwamen, omdat zij hun etablissement van overheidswege verplicht moesten sluiten, maar de huurbetalingen gewoon doorliepen. Uiteindelijk besliste de Hoge Raad dat de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW vormde, als gevolg waarvan wijziging van de (huur-)overeenkomst gevorderd kon worden. Het nieuwe model voorziet nu in een bepaling die relevant wordt/is in dergelijke situaties. Daarbij geldt wel dat huurbetalingen doorlopen tot partijen afspraken met elkaar hebben gemaakt.

Duurzaamheid

Een ander belangrijk, terugkerend thema in de huidige tijd is duurzaamheid. Ook daar springt het nieuwe model op in. Waar de versie uit 2012 vrijblijvend bepaalde dat partijen het belang van duurzaamheid onderkenden is het nieuwe model specifieker en stelliger. Zo bepaalt Artikel 15.2 dat energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, genomen moeten worden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In beginsel komen die kosten voor rekening van de huurder (Artikel 15.3). Daar staat echter tegenover dat energiebesparende maatregelen die door huurder zijn genomen, in beginsel bij het einde van de huur niet ongedaan hoeven te worden gemaakt. En wanneer de energiebesparende maatregelen korter dan vijf jaar voorafgaand aan het einde van de huur zijn aangebracht, kan de huurder aanspraak maken op een redelijke vergoeding.

In de praktijk ontstaan er nog wel eens meningsverschillen over de waarde van een elektronische, of beter gezegd, gescande handtekening. Partij A tekent de overeenkomst, scant deze in en mailt ‘m naar Partij B. Laatstgenoemde plaatst vervolgens ook een gescande handtekening in het document en retourneert het stuk naar Partij A. Zijn de handtekeningen nu rechtsgeldig? Het nieuwe model geeft een tekstvoorstel voor dergelijke, en vergelijkbare situaties.

Omzethuur

Tenslotte voorziet de Raad nog in een uitgebreide bepaling voor omzethuur. In de praktijk bleek dat partijen die een omzet-gerelateerde huur overeenkwamen nog al eens in een discussie geraakten over bijvoorbeeld de definitie van omzet of de toepassing van hun (vaak onvolledige) afspraak. Het ROZ tracht hierbij te helpen door een tekstvoorstel dat hierin voorziet en dat gebruikt kan worden in de huurovereenkomst.

Zo heeft de huurovereenkomst 7:290 BW een update gekregen, gaat het model mee met de wensen en eisen van de tijd en is de huurovereenkomst (voorlopig) weer toekomstbestendig.

Mocht je vragen hebben over je huurovereenkomst, neem dan gerust contact op met een van onze juristen.

Vragen?

Neem contact op met één van onze specialisten.

Maarten Tissink
Mail mij
Streep door kortlopende verhuur woonruimten

Nog geen tien jaar geleden werd de Wet doorstroming huurmarkt in Nederland geïntroduceerd. Deze wet voorzag in de […]

lees meer
2023 afgesloten? Tijd om weer vooruit te kijken!

Na de afsluiting van het jaar 2023 is het belangrijk om even stil te staan en vooruit te kijken naar wat de toekomst kan gaan brengen. Wij willen je drie tips geven vanuit een aantal van onze disciplines.

lees meer
UBO-register: opvragen UBO-gegevens niet meer mogelijk

Het kabinet ziet vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor iedereen te handhaven.

lees meer
Verhuur van woonruimte voor korte duur

Je wilt je woning tijdelijk verhuren, maar “vrees” je de huurdersbescherming waarop je huurder vervolgens recht heeft? Maak dan gebruik van de optie tot korte verhuur die artikel 7:271 BW biedt.

lees meer
De hardship-clausule in commerciële contracten

De oorlog in Oekraïne, de als gevolg daarvan geldende handelsrestricties tegen Rusland, de sterk stijgende gasprijzen: we leven in bijzondere tijden. Consumenten maken thuis de balans op: voor sommigen wordt het steeds moeilijker om rond te komen.

lees meer
Handhaving UBO-register

Heb je nog geen opgave gedaan voor het UBO-register? Doe dit dan op korte termijn alsnog om eventuele sancties te voorkomen.

lees meer
Podcast Aandeelhoudersovereenkomsten

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst wordt nog wel eens onderschat. In deze podcast gaan Maarten Tissink, Jeffry Goedbloed en Julian Pieper in op het nut en de noodzaak van de aandeelhoudersovereenkomst.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 2

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Trouwen als ondernemer – deel 1

In deze Hoek en Blog-serie volgen we het wel en wee van Jeroen, relatiebeheerder bij Hoek en Blok.

lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen. Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover?

lees meer
Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden

Weet je (nog) wat er in jouw algemene voorwaarden staat? En wanneer heb je voor het laatst gecontroleerd of er binnen je onderneming op de juiste wijze mee wordt omgegaan? Vijf tips voor het gebruik van algemene voorwaarden.

lees meer
Betere balans in de franchisewereld

Hij heeft even op zich laten wachten, maar het is zover. We hebben een nieuwe Franchisewet. Nadat eerder de Tweede Kamer al akkoord had gegeven, stemde ook de Eerste Kamer unaniem in met de Wet Franchise.

lees meer
Algemene voorwaarden en COVID-19

Twijfel je aan de volledigheid of juistheid van jouw algemene voorwaarden? Bespreek eens wat belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering met een van de juristen van Hoek en Blok en laat de algemene voorwaarden vervolgens beoordelen.

lees meer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste het laatste nieuws!