Artikel 1 ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) Hoek en Blok: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoek en Blok Accountants Belastingadviseurs Juristen B.V., statutair gevestigd te Sliedrecht, kantoorhoudende te Sliedrecht en Barendrecht;
(b) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Hoek en Blok opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
(c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Hoek en Blok zich jegens Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten die in onderling overleg zijn bepaald. Alle Opdrachten beschouwt Hoek en Blok als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meerdere personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten. Een incidentele Opdracht kan bevatten het verrichten van Werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgestelde periode, dan wel een geheel van Werkzaamheden teneinde een beoogd resultaat te bereiken of te verkrijgen;
(d) Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van cliënten van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, fiscale en juridische aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattend de Werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging;
(e) Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Hoek en Blok ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat of (on)stoffelijke dragers.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hoek en Blok, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voor Hoek en Blok voortvloeiende en/of daarmee samenhangende Overeenkomsten, alsmede gedane aanbiedingen en/of offertes alsmede op de uitvoering van de Werkzaamheden.
2.2 Voor zover voor Hoek en Blok gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Hoek en Blok voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Hoek en Blok uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.
2.5 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Wanneer Hoek en Blok in het kader van de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens verwerkt, doet zij dat conform de vereisten, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De voorwaarden waaronder Hoek en Blok persoonsgegevens verwerkt, zijn vastgelegd in de Privacy verklaring van Hoek en Blok. De privacy verklaring van Hoek en Blok is gepubliceerd op www.hoekenblok.nl. Voor zover Hoek en Blok in het kader van de uitvoering van de Opdracht kwalificeert als verwerker van de Opdrachtgever, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen Hoek en Blok en de Opdrachtgever een verwerkersovereenkomst sluiten, inhoudende de bedingen en voorwaarden waaronder Hoek en Blok in opdracht- en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 4 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Hoek en Blok retour is ontvangen en is ondertekend.
4.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Hoek en Blok op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
4.3 De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Hoek en Blok verstrekte informatie.
4.4 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met alle middelen rechtens te bewijzen.
4.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende Opdracht voort¬vloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.6 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 5 GEGEVENS TE VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Hoek en Blok overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Hoek en Blok te stellen.
5.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Hoek en Blok onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
5.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hoek en Blok ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
5.4 Indien (medewerkers van) Hoek en Blok op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Hoek en Blok op diens verzoek wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Hoek en Blok noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Hoek en Blok zal ter beschikking gestelde viruscontrole procedures toepassen wanneer Hoek en Blok van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
5.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Hoek en Blok noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Hoek en Blok in staat te stellen de Werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de Werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.6 Hoek en Blok heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de voorwaarden uit dit artikel heeft voldaan.
5.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 UITVOERING OPDRACHT

6.1 Hoek en Blok zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Hoek en Blok kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
6.2 Indien Hoek en Blok uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
6.3 Hoek en Blok heeft het recht Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik te maken van andere deskundigen.
6.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Hoek en Blok overeenstemming te hebben bereikt. Indien Hoek en Blok voor de uitvoering van Werkzaamheden derden inschakelt of in moet schakelen worden de kosten van deze derden aan Opdrachtgever doorbelast waarbij Hoek en Blok een opslag van 10% kan hanteren.
6.5 Indien tijdens de Opdracht, Werkzaamheden zijn verricht welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals overeen¬gekomen in de Opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Hoek en Blok het vermoeden ontleend dat deze Werkzaamheden in incidentele Opdracht van Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Hoek en Blok.
6.6 Hoek en Blok houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Hoek en Blok.
6.7 Opdrachtgever is ermee bekend dat Hoek en Blok onder meer, doch niet uitsluitend:
a. op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c. krachtens geldende wet- en beroepsregelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever en/of cliënt te doen.
6.8 Hoek en Blok sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps-)regelgeving.

Artikel 7 LEVERINGSTERMIJN

7.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Hoek en Blok is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
7.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
7.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Hoek en Blok de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Hoek en Blok behoudt zich alle rechten, waaronder maar niet uitsluitend, het auteurs- en modellenrecht, voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/ of ontwikkelt en/ of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
8.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten van Hoek en Blok, één en ander in de ruimste zin van het woord al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen en/ of openbaar te maken of te exploiteren met het doel om deze producten voor gebruik door derden aan te wenden.
8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten van Hoek en Blok, of ander beeldmateriaal te verwijderen of wijzigen.
8.4 Openbaarmaking kan slechts alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Hoek en Blok. Hoek en Blok heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
8.5 Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Hoek en Blok een dadelijk opeisbare boete van € 500,- voor elke dag dat Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Hoek en Blok de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 9 HONORARIUM

9.1 Het honorarium van Hoek en Blok is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Hoek en Blok en is verschuldigd naar mate door Hoek en Blok Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
9.2 Naast het honorarium worden de door Hoek en Blok gemaakte onkosten en de declaraties van door Hoek en Blok ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
9.3 Het honorarium van Hoek en Blok, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting op door Hoek en Blok bepaalde tijdstippen dan wel na volbren¬ging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
9.4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende bepalende factoren, zoals bijvoorbeeld inflatiecorrecties, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Hoek en Blok gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Hoek en Blok hierover andere afspraken hebben gemaakt.
9.5 Hoek en Blok is tevens gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen met minimaal de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle huishoudens) welke wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 10 BETALING

10.1 Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta, ten kantore van Hoek en Blok of door middel van storting ten gunste van een door Hoek en Blok aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen is dan wel anders schriftelijk is vermeld.
10.2 Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Hoek en Blok, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in de zin van artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van Hoek en Blok.
10.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buiten¬gerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.
10.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Hoek en Blok daartoe aanleiding geeft, is Hoek en Blok gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Hoek en Blok te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Hoek en Blok gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Hoek en Blok uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
10.7 Onverminderd iedere mededeling door de Opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door Opdrachtgever, zullen betalingen van de Opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op Hoek en Blok openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door Opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van Hoek en Blok.

Artikel 11 RECLAME

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Hoek en Blok te worden kenbaar gemaakt.
11.2 Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of andere geleverde diensten van Hoek en Blok te weigeren waarop de reclame geen betrekking heeft.
11.3 Hoek en Blok deelt Opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
11.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Hoek en Blok zal de Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Hoek en Blok kan worden verwacht. Indien gebreken ontstaan doordat Opdrachtgever aan Hoek en Blok onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Hoek en Blok voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Hoek en Blok is uitsluitend aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht aan haar toerekenbare gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door Hoek en Blok afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
12.2 Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Hoek en Blok beperkt tot het bedrag dat Hoek en Blok als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht ter zake van de Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever ter zake van de Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
12.3 Hoek en Blok en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Hoek en Blok voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Hoek en Blok onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Hoek en Blok en tenzij enige dwingende (inter-)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
12.5 Elke aansprakelijkheid van Hoek en Blok vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
12.6 Elke aansprakelijkheid van Hoek en Blok vervalt indien de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Hoek en Blok niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de Opdrachtgever Hoek en Blok niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere Werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Hoek en Blok daarbij betrokken heeft.
12.7 Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden, is de aansprakelijk¬heid van Hoek en Blok voor het overige beperkt tot het bedrag waarvoor Hoek en Blok zich per gebeurtenis heeft verzekerd.
12.8 Voor alle indirecte schade (waaronder mede begrepen schade ten gevolge van stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever) op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Hoek en Blok, is deze nimmer aansprakelijk.
12.9 Iedere persoonlijke aansprakelijkheid, van welke aard ook, voor fouten van personeel van Hoek en Blok of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.10 Hoek en Blok heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
12.11 Hoek en Blok is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Hoek en Blok of derden.
Opdrachtgever en Hoek en Blok zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Hoek en Blok zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Hoek en Blok ontvangen e-mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden e-mail bepalend.
12.12 Beperking van aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, geldt niet in het geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hoek en Blok en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 Indien Hoek en Blok haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onder¬neming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Hoek en Blok in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

13.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat Hoek en Blok gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die opzegging.

Artikel 14 OPZEGGING

14.1 Opdrachtgever en Hoek en Blok kunnen te allen tijde een Opdracht (in geval van gewichtige redenen ook tussentijds) schriftelijk opzeggen met in achtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
14.2 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de andere partij.
14.3 Indien en voor zover Hoek en Blok de Opdracht beëindigt, is zij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de beëindiging.
14.4 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden binnen een redelijke termijn te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
14.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Hoek en Blok recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder-aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Hoek en Blok zijn toe te rekenen.
14.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Hoek en Blok, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Hoek en Blok bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Hoek en Blok behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar verrichte en te verrichten Werkzaamheden, waarna aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de Werkzaamheden voor Hoek en Blok extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
14.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 15 GEHEIMHOUDING

15.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Hoek en Blok respectievelijk Opdrachtgever alsmede de door Hoek en Blok respectievelijk Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever respectievelijk Hoek en Blok. Opdrachtgever respectievelijk Hoek en Blok kan ter zake ontheffing verlenen. Hoek en Blok respectievelijk Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien Hoek en Blok respectievelijk Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.
15.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Hoek en Blok niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Hoek en Blok voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
15.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Hoek en Blok voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Hoek en Blok, niet aan derden openbaren.
15.4 Hoek en Blok is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 16 CONTRACTSOVERNEMING

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Hoek en Blok hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Hoek en Blok is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen.

Artikel 17 VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Hoek en Blok in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Hoek en Blok kan aanwenden.

Artikel 18 OPSCHORTING

18.1 Hoek en Blok heeft het recht om na zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
18.2 Het eerste lid is niet van toepassing op originele door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden.

Artikel 19 AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Hoek en Blok zal de rechten en bevoegdheden van Hoek en Blok onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 20 CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 21 NAWERKING

21.1 De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
21.2 Opdrachtgever vrijwaart Hoek en Blok ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
21.3 Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

Artikel 22 VERBOD OVERNAME PERSONEEL

Het is de Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Hoek en Blok, uitdrukkelijk verboden om gedurende de periode dat Hoek en Blok werkzaamheden voor/ten behoeve van Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na afloop daarvan, één of meer personeelsleden en/of medewerkers van Hoek en Blok in dienst te nemen, rechtstreeks noch indirect, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten, één en ander op straffe van een direct opeisbare boete van groot € 10.000, te vermeerderen met een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete staat een vergoeding van de daadwerkelijke schade, welke Hoek en Blok als gevolg van de overtreding van Opdrachtgever heeft geleden, niet in de weg. Hoek en Blok is derhalve gerechtigd om alle daadwerkelijk door haar geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 23 ONAFHANKELIJKHEID

Hoek en Blok heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Hoek en Blok in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Hoek en Blok tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 24 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

24.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hoek en Blok is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht, hetgeen betekent dat indien en voor zover, ingevolge de regels van internationaal privaat recht, het recht van een ander land op een Overeenkomst van toepassing zou zijn, het Nederlands recht toch van toepassing is.
24.2 Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Hoek en Blok uitsluitend beslecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
24.3 Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde is Opdrachtgever gerechtigd de procesgang van de tucht¬rechtspraak te volgen indien Hoek en Blok daaraan is, dan wel haar werknemers, voor zover gekwalificeerd AA/RA/RB, zijn onderworpen.

Artikel 25 NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.