Lente Lente Lente

Direct contact

Steven Verkaart

Steven Verkaart

E-mail

Maarten Tissink

Maarten Tissink

E-mail

AVG Basisvereisten

Per 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG zorgt ervoor dat persoonsgegevens in de gehele EU dezelfde bescherming krijgen. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken dienen zich steeds weer de vraag te stellen of de verwerking in lijn is met de regels; regels die zijn gebaseerd op een aantal solide en algemeen geaccepteerde privacy beginselen.

De AVG in tien punten…

1. Verwerk ik persoonsgegevens?

Gaat u daar maar van uit!

Als u informatie (waaronder NAW-gegevens, geboortedata, salarisgegevens, BSN-nummers) verzamelt, vastlegt, opslaat, bijwerkt, opvraagt, raadpleegt of gebruikt aan de hand waarvan een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd (direct dan wel indirect), dan verwerkt u persoonsgegevens.

2. Waar kom ik persoonsgegevens tegen in mijn organisatie?

U vindt persoonsgegevens op diverse plaatsen binnen uw onderneming.

Gaat u maar eens na. U bewaart en verzamelt persoonsgegevens voor zowel interne doeleinden, zoals personeelsdossiers en gegevens van sollicitanten, als  ook voor externe doeleinden, zoals bijvoorbeeld marketing of verzending van producten.

3. Mag ik persoonsgegevens verwerken?

De AVG noemt een aantal gronden op basis waarvan u persoonsgegevens mag verwerken. De meest voorkomende zijn: toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting en/of de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang. Dat laatste moet u overigens wel goed kunnen onderbouwen. Het enkel hebben van toestemming is niet voldoende. U dient deze toestemming te allen tijde aan te kunnen tonen. Ga daar dus zorgvuldig mee om.

4. Verwerk ik op de juiste manier?

U dient persoonsgegevens te verwerken op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Persoonsgegevens mogen enkel worden verzameld voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) én de hoeveelheid te verzamelen persoonsgegevens dient te worden beperkt tot wat noodzakelijk is voor het bereiken van dat doel. Dataminimalisatie heet dat met een mooi woord. Bezit u bijvoorbeeld iemands persoonsgegevens teneinde hem/haar een product te kunnen leveren, gebruik deze dan niet om hem/haar te bestoken met reclamefolders. Tenzij u daarvoor toestemming hebt.

5. Wat zijn de rechten van betrokkenen?

Iedere betrokkene heeft het recht om vergeten te worden (het recht op vergetelheid). Iedere persoon wiens persoonsgegevens door u worden verwerkt, kan u dan ook verzoeken om de door u verwerkte persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, daaraan correcties aan te brengen en/of deze te verwijderen. Een eerder verleende toestemming kan door een betrokkene bovendien weer worden ingetrokken. U dient aan een verzoek van een betrokkene binnen vier weken te voldoen. Let op: weg is weg. Gegevens dienen dus ook uit archieven en eventuele back-ups te worden verwijderd.

6. Maak ik bij de verwerking gebruik van de hulp of diensten van derden?

Ja, dat mag. Dit zijn de zogenoemde verwerkers. Uw softwareleverancier kan een verwerker zijn in de zin van de AVG, net als de partij die uw salarisadministratie verzorgt. U dient met hen een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin wordt geregeld dat de verwerker de persoonsgegevens verwerkt en beschermt conform de AVG. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. U dient dan ook periodiek te monitoren of de door u ingeschakelde verwerker nog voldoet aan de vereisten van de AVG.

7. Een datalek, wat nu?

Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan of aangetast en/of heeft een onbevoegde derde toegang gehad tot uw gegevens? Belangrijk is hoe u erop reageert. Beoordeel allereerst of daadwerkelijk sprake is van een datalek. Als u bijvoorbeeld over een back-up beschikt, dan zijn er geen persoonsgegevens verloren gegaan en is in beginsel geen sprake van een datalek. En als u kunt uitsluiten dat een onbevoegde of derde gegevens heeft aangetast of vervreemd, is evenmin sprake van een datalek. Mocht er wel sprake van zijn een datalek, beoordeel dan of dit datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene.

8. Bewaartermijnen

U mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het beoogde doel. Bepaalde gegevens dienen vanwege administratieve redenen en/of wettelijke voorschriften voor een langere periode te worden bewaard, maar zodra deze termijnen zijn verlopen dient algehele verwijdering van de betreffende persoonsgegevens plaats te vinden. Houd er ook rekening mee dat gegevens van sollicitanten niet mogen worden bewaard, tenzij daar toestemming voor is gegeven. En dan nog is een bewaartermijn van één jaar het maximum.

8. Bewaartermijnen in de praktijk

Ziekte: afgeronde ziekteverzuimperioden of gesloten re-integratiedossiers dienen na 2 jaar uit het personeelsdossier verwijderd te worden.
Personeelsadministratie: 2 jaar na einde dienstverband.
Interne telefoon- en adressenlijst: 6 maanden nadat de persoon uit dienst is getreden.
Loonadministratie: 2 jaar na einde dienstverband, tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.
Klantcontactgegevens: in beginsel 1 jaar nadat de relatie is verbroken.
Debiteuren en crediteuren: 2 jaar nadat de vordering is voldaan.

9. Wat moet ik allemaal regelen?

1. Breng allereerst in kaart (of laat dat doen) of u persoonsgegevens verwerkt, zo ja, waar u dat doet, of u dat mag en of u dat op juiste wijze doet.

 

2. Sluit verwerkersovereenkomsten met uw verwerkers, zorg voor protocollen ten aanzien van de rechten van betrokkenen en datalekken en leg een datalekregister aan waarin incidenten worden geregistreerd.

 

9. Wat moet ik allemaal regelen?

3. Kweek bewustwording onder uw personeel. Laat hen informatie op USB-sticks versleutelen, zorg ervoor dat laptops niet in auto’s rondslingeren, laat hen niet nodeloos persoonsgegevens opslaan in uw systemen en wees zorgvuldig bij bijvoorbeeld het e-mailen van persoonsgegevens.

 

4. Wijs tenslotte iemand binnen uw organisatie aan die verantwoordelijkheid krijgt en het aanspreekpunt is voor het privacyvraagstuk binnen uw organisatie.

10. Dienstverlening Hoek en Blok

Documentatie
Hoek en Blok beschikt over diverse modellen die in het kader van de AVG benodigd zijn, zoals: een register van verwerkingen, verwerkersovereenkomst, privacyverklaring en/of toestemmingsverklaring voor uw personeel.

U vindt deze documenten hieronder bij downloads.

In overleg met u kunnen wij deze documenten ook op maat aanleveren.

10. Dienstverlening Hoek en Blok

Privacy nulmeting
Laat een nulmeting uitvoeren, dit geeft u inzicht in de privacy eisen en de nog te nemen stappen.

 

Privacy integratie in uw bedrijf
Hoek en Blok heeft een raamwerk ontwikkeld waarin de vereiste privacymaatregelen zijn vertaald naar algemeen gangbare bedrijfsprocessen. Hiermee wordt privacy optimaal geïntegreerd in uw bestaande processen.

10. Dienstverlening Hoek en Blok

Privacy assurance
Wilt u zich onderscheiden in de markt?

Laat onze deskundigen uw privacyprocessen beoordelen en hierover rapporteren. Deze rapportage kunt u aan uw klanten overhandigen in commerciële trajecten of op het moment dat uw klant u vraagt om naleving van de privacywetgeving aan te tonen.

Zo verstrekt u, samen met Hoek en Blok, zekerheid over privacy, gebaseerd op de internationale assurance standaard ISAE 3000.