1. Algemeen
Op basis van art. 27 van de Verordening organisaties (VAO) moet een organisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.

Tevens is in de Wet Huis van Klokkenluiders vastgelegd dat organisaties waarvoor tenminste 50 personen werkzaam zijn een klokkenluidersregeling dienen te hebben. Bij de afhandeling van meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling worden de voorschriften vanuit de Wet Huis van Klokkenluiders in acht genomen.

De klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de intranetsite van Hoek en Blok en het bestaan ervan wordt vermeld in de klachtenregeling op de website, met daarbij de vermelding dat de klokkenluidersregeling op verzoek wordt toegezonden. De klokkenluidersregeling geldt voor de gehele organisatie, inclusief dochterondernemingen IMC en VPP.


2. Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:
a. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door de organisatie of haar medewerkers;
b. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
c. Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de organisatie of haar medewerkers;
d. (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
e. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie; en verder
f. Alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de organisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3. Procedure
Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

1. Als vertrouwenspersoon voor onze organisatie is aangesteld mevrouw Yvette Vermeulen-Visser;
2. Derden kunnen eveneens een melding doen bij de vertrouwenspersoon. De gang van zaken voor (anonieme) meldingen door derden is beschreven in de klachtenregeling op de website;
3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding;
4. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder;
5. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving, informeert de vertrouwenspersoon de directie en de compliance officer;
6. Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 5 en 6, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend;
7. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van de melding;
8. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer en de directie en met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4. Vertrouwelijkheid
De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van de geheimhoudingsplicht.

De directie van de organisatie garandeert personen die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op hun functioneren binnen de organisatie, dan wel hun carrière.