Onze organisatie kent een klachtenregeling. Indien niet wordt voldaan aan de verwachtingen kan iedere belanghebbende een klacht indienen. Ook vermeende misstanden kunnen via deze regeling gemeld worden. Bij vermeende misstanden moet gedacht worden aan:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  • een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  • een (dreigende) schending van binnen Hoek en Blok geldende (gedrags)regels of
  • (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Klachten worden ingediend via het mailadres klachten@hoekenblok.nl zowel intern door medewerkers en personen verbonden aan de organisatie alsook derden, waaronder klanten. Alleen via deze weg ingediende klachten worden in behandeling genomen en dit kan nimmer reden zijn voor enige aantasting van de rechtspositie van diegene die de klacht indient.

Het reglement inzake onze klachtenregeling kunt u via onderstaande link nalezen.
Reglement klachtenregeling