Zomer Zomer Zomer

Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden Hoek en Blok

1. Algemeen
In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze privacyvoorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
Bewerker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoek en Blok Accountants Belastingadviseurs Juristen B.V., statutair gevestigd te Sliedrecht en kantoorhoudende aan het Stationspark 625 te Sliedrecht en alle aan Hoek en Blok gelieerde entiteiten, eveneens Opdrachtnemer.
Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hoek en Blok Accountants Belastingadviseurs Juristen B.V., statutair gevestigd te Sliedrecht en kantoorhoudende aan het Stationspark 625 te Sliedrecht en alle aan Hoek en Blok gelieerde entiteiten, eveneens Bewerker.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Opdrachtnemer, eveneens Bewerker, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid privacyvoorwaarden
2.1  Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.
2.2  Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens zoals omschreven in Annex 1.
2.3  Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Bewerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.
2.4  Dit zijn privacyvoorwaarden in de zin van artikel 14 Wet Bescherming Persoonsgegevens, waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging.
2.5  Deze privacyvoorwaarden maken, net als de Algemene voorwaarden van Bewerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

3. Reikwijdte privacy voorwaarden
3.1  Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Bewerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyvoorwaarden.
3.2  Bewerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1. Bewerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.
3.3  De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten.
3.4  De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Bewerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
3.5  Bewerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

4. Verplichting
VerantwoordelijkeVerantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Bewerker worden verstrekt.

5. Geheimhouding
5.1  Bewerker en de personen die in dienst zijn van Bewerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
5.2 Bewerker en de personen die in dienst zijn van Bewerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

6. Geen verdere verstrekking
Bewerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Bewerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Bewerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Bewerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.

7. Beveiligingsmaatregelen
7.1  Bewerker zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Gegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.
7.2  Bewerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Toezicht op naleving
8.1  Bewerker zal op eerste verzoek van Verantwoordelijke aan Verantwoordelijke een overzicht verstrekken van de Gegevens die door Bewerker in opdracht van Verantwoordelijke worden verwerkt.
8.2  Bewerker verstrekt op verzoek van Verantwoordelijke een rapportage aan Verantwoordelijke waarin Bewerker de Verantwoordelijke informeert over de stand van de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen. Het opstellen van deze rapportage geschiedt tegen een marktconform tarief.
8.3  Verantwoordelijke en Bewerker kunnen samen nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen. Het implementeren en inregelen daarvan geschiedt tegen een marktconform tarief.

9. Datalek
9.1  Zo spoedig mogelijk nadat Bewerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Bewerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Bewerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Bewerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Bewerker heeft getroffen en zal treffen.
9.2 Bewerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

10. Sub-bewerkers
Indien Bewerker op grond van de Overeenkomst zijn verplichtingen mag uitbesteden aan derden, legt Bewerker aan de betreffende derde deze privacy-voorwaarden op, dan wel sluit Bewerker met deze subbewerker een (sub)bewerkersovereenkomst betreffende de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de subbewerker.

11. Aansprakelijkheid
Bewerker is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 49 Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald, voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat door zijn werkzaamheid. Bewerker is slechts aansprakelijk voor schade die aan hem kan worden toegerekend in het kader van zijn werkzaamheden volgens deze privacyvoorwaarden en/of niet-nakoming van verplichtingen door Bewerker onder deze privacyvoorwaarden.

12. Duur en beëindiging
12.1  Deze privacyvoorwaarden zijn geldig zolang Bewerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker. Zolang door Bewerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke zijn deze privacyvoorwaarden op deze relatie van toepassing.
12.2  Indien Bewerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Bewerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 6 maanden na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
12.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker kan Verantwoordelijke aan Bewerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Bewerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Bewerker aanwezig.
12.4 Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Bewerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

13. Nietigheid
Indien één of meerdere bepalingen uit deze privacyvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze privacyvoorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1  Op deze privacy-voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2  Alle geschillen in verband met de privacyvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

ANNEX 1 GEGEVENS EN DOELEINDEN
De Verantwoordelijke laat de Bewerker de volgende Gegevens door Bewerker verwerken in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen personeelsadministratie, loonadministratie, financiële verslaglegging:
(1) Naam (initialen, achternaam)
(2) Telefoonnummer
(3) E-mailadres
(4) Geboortedatum
(5) Woonplaats
(6) Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
(7) Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
(8) NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:
(1) De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Bewerker;
(2) het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Bewerker dan wel subbewerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem;
(3) het gegevens- en technische beheer, ook door een subbewerker;
(4) de hosting, ook door een subbewerker.
ANNEX 2 BEVEILIGINGSMAATREGELEN
De Bewerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Backup- en herstelprocedures.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen.
 • Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkt personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast (inclusief een periodieke controle hierop).
 • De mogelijkheid tot encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen.
 • Geïmplementeerd beveiligingsbeleid (incl. periodieke controle en implementatie van wijzigingen hierop).
 • Geïmplementeerde gedragscode.
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten.
 • Indringeralarm.
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes.
 • Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens.
 • Sub-bewerkersovereenkomsten met derden.
 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden.