Zomer Zomer Zomer

Privacyverklaring

Hoek en Blok streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Hoek en Blok dan ook zorgvuldig omgaan.

Gebruik en bewaren gegevens

Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Hoek en Blok, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Waarom
Hoek en Blok verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
  • voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen en het Hoek en Blokschrift;
  • indien Hoek en Blok hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die benodigd zijn voor het kunnen doen van belastingaangifte, het uitvoeren van de loonadministratie en verzuimbegeleiding.


Hoe lang
Hoek en Blok zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen
Hoek en Blok verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een bewerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links
Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Hoek en Blok is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Hoek en Blok adviseert u altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Inzien en aanpassen
U heeft het recht om aan Hoek en Blok te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Hoek en Blok verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Beveiliging
Hoek en Blok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met Hoek en Blok of via info@hoekenblok.nl.

Hoek en Blok maakt geen gebruik van cookies.

Wijziging privacy verklaring
Hoek en Blok behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.