Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Voorsorteren op de bedrijfsopvolging


Gepubliceerd op: 11 september 2017


U heeft wellicht plannen om over een aantal jaren uw onderneming of een deel daarvan over te dragen aan uw bedrijfsopvolger. Als de opvolger een zoon of een dochter is, zien we vaak dat een deel van de onderneming wordt geschonken. Hiervoor gelden grote vrijstellingen.
Schenken van ondernemingsvermogen is namelijk onder voorwaarden tot € 1.060.298 per onderneming vrijgesteld van schenk- (en erf-)belasting en voor het meerdere voor 83% vrijgesteld. Daarnaast kan bij schenking van aandelen in een actieve onderneming de heffing van inkomstenbelasting worden vermeden. Deze inkomstenbelasting bedraagt normaal 25% bij overdracht van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen. Van een aanmerkelijk belang is sprake bij een aandelenbelang van minimaal 5%. Hierna leggen we uit waarom het in ieder geval van belang is om tijdig op een voorgenomen toekomstige schenking voor te sorteren.

Toekomstig bedrijfsopvolger als werknemer
Om de hiervoor genoemde heffing van inkomstenbelasting bij een schenking te vermijden, geldt de eis dat de bedrijfsopvolger gedurende 36 maanden voorafgaand aan de schenking werknemer is geweest van de BV waarop de aandelen betrekking hebben. Ook in gevallen waarin aandelen in een holding-BV worden geschonken en de verkrijger werknemer bij de werk-BV is geweest, wordt voldaan aan deze voorwaarde. De termijn van 3 jaar wordt verkort als het door bijvoorbeeld ziekte van de overdrager onredelijk is om aan de eis van 3 jaar vast te houden. Een fulltime dienstverband is overigens niet nodig. Met het oog op de 36-maandseis is het van belang om na te gaan of het niet verstandig is nu al een zoon of dochter (of een andere beoogd bedrijfsopvolger) een dienstverband voor enkele uren per week aan te laten gaan met uw holding-BV of werk-BV. Er worden verder geen kwalitatieve eisen gesteld aan de dienstbetrekking.

Is uw bedrijfsstructuur klaar voor de bedrijfsopvolging?
In uw situatie kan er wellicht meerdere keren gebruik gemaakt worden van de vrijstelling van schenkbelasting. Als er nu een bedrijfsstructuur is met één holding waaronder meerdere werk-BV`s met verschillende activiteiten hangen, dan kan bijvoorbeeld door het elimineren van de holding of door het creëren van meerdere holdings met ieder één werk-BV meerdere keren de vrijstelling van schenk- of erfbelasting van € 1.060.298 in aanmerking komen. Deze vrijstelling geldt immers per onderneming. Hiervoor is wel vereist dat de werk-BV`s ten tijde van de schenking al meer dan vijf jaar niet meer onder de (vorige) holding vallen, anders wordt er nog geacht slechts één onderneming te zijn. Tijdig voorsorteren is dus ook in dit opzicht aan te raden.

Testament
Door een onverhoopt overlijden van de ondernemer kan een bedrijfsopvolging sneller dan gedacht om de hoek komen kijken. Is in uw testament dan geregeld dat de onderneming toekomt aan de beoogde bedrijfsopvolger en dat ook optimaal gebruik kan worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsvrijstelling voor de erfbelasting? In het testament kunt u ook de compensatie voor de andere kinderen vastleggen als er eerder ondernemingsvermogen aan één van de kinderen is geschonken.
We spreken de verschillende mogelijkheden uiteraard graag met u door. Het zou jammer zijn als de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet optimaal kunnen worden benut!