Lente Lente Lente
post_type: blogpost


Beloning in aandelen


Gepubliceerd op: 11 september 2017


Met name nu de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt, kunnen alternatieve beloningsvormen een belangrijk wapen zijn in de ‘war for talent’. Een bekende variant is de beloning van medewerkers met een (aandelen-)belang in het bedrijf. Dat kunnen aandelen zijn, maar ook aan het toekennen van een recht op uitbetaling van de waardestijging van aandelen.

Voor het voorbeeld gaan we ervan uit dat een werknemer een kleiner belang dan 5 procent verkrijgt in de vennootschap. Enkele minder bekende varianten komen aan de orde.

Geblokkeerde aandelen
Onder een Restricted Stock-plan worden (veelal gratis) aandelen toegekend, die gedurende een bepaalde periode niet kunnen worden verkocht. De werknemer kan de aandelen verliezen bij tussentijdse uitdiensttreding. Doordat de werknemer bij toekenning direct aandeelhouder wordt, zal hij meteen aandeelhoudersrechten hebben zoals dividend- en stemrecht. Het stemrecht kan uitgesloten worden via bijvoorbeeld een Stichting Administratie Kantoor.

Voorbeeld
Piet krijgt van zijn werkgever Jansen BV om niet 100 aandelen Jansen BV. Het aandeel heeft op de ‘koop’datum een waarde van 20 euro. Pas na drie jaren kan Piet de aandelen vrij verkopen tegen de dan geldende marktwaarde.
Belastbaar voor de loonbelasting is de marktwaarde van het aandeel (20 euro) verminderd met een korting voor elk geblokkeerd jaar. Elke verdere waardeverandering speelt zich buiten de loonbelastingsfeer af. Hierna behoort het aandelenkapitaal dus tot de bezittingen van Box 3 in de inkomstenbelasting en bestaat de kans om een laagbelaste vermogenswinst te behalen op de aandelen.

Als de werknemer bij uitdiensttreding de aandelen verliest, kan dit tot negatief loon leiden. Afhankelijk van de waarde van de aandelen op het moment van terugname, kan de geheven belasting dan (deels) teruggekregen worden.

Phantom Stock en Stock Appreciation Rights (SAR-regeling)
Een Phantom Stock-plan geeft werknemers het recht om gedurende een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden de tegenwaarde van een bepaald aantal aandelen in geld te ontvangen. Een SAR-plan geeft recht op de waardevermeerdering van de aandelen, ook in geld. Het belastbaar loonbestanddeel is in principe het bij uitoefening van deze rechten uitbetaalde bedrag, waarbij de kosten voor de werkgever fiscaal aftrekbaar zijn.

Voorbeeld
Op 1 juni 2010 krijgt Piet van zijn werkgever Jansen BV het recht om na drie jaar, op enig moment gedurende een periode van zeven jaren, een uitkering in contanten te ontvangen die gelijk is aan de waarde op dat moment van 100 aandelen Jansen BV, verminderd met de waarde van die aandelen op 1 juni 2010. Hierbij stelt Jansen BV de voorwaarde dat Piet op het moment van uitoefening van het recht nog bij haar in dienst moet zijn. Op 1 juni 2010 is de waarde van één aandeel Jansen BV 10 euro. Van 1 juni 2013 tot 1 juni 2020 mag Piet het recht uitoefenen. Op 1 november 2016 is Piet nog steeds in dienst, en is de waarde van één aandeel Jansen BV gestegen tot 20 euro. Hij besluit nu het recht uit te oefenen en ontvangt een bruto bonus van: (20 – 10) x 100 = 1.000 euro.

Schenken van aandelen aan werknemers
Soms worden in het kader van een bedrijfsopvolging ook aandelen (deels) geschonken aan werknemers. De vraag is dan of deze schenking als loon moet worden aangemerkt, of dat sprake is van een schenking die los staat van de dienstbetrekking. In het laatste geval kan men gebruik maken van de fiscaal aantrekkelijke bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting en de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting, uiteraard mits aan alle voorwaarden is voldaan. In de praktijk stelt de Belastingdienst zich doorgaans op het standpunt dat sprake is van loon uit dienstbetrekking en moet direct bij ontvangst loonbelasting worden betaald over de waarde van de aandelen.